ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางลภัสรดา เกตุเอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสพป.เพชรบุรี เขต 1 สพป.เพชรบุรี เขต 1
2นางนฤมล ประหยัดทรัพย์วัดคลองครุรร.วัดดอนไผ่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
3นางนฤมล ช่องคันปอนวัดใหญ่จอมปราสาทรร.ราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1
4นายสิรวิชญ์ แก้วปินะบ้านคลองซื่อรร.สารทิศพิทยาคม สพม. เขต 37
5นางสาวสุรินาถ ขาวเอี่ยมวัดศรีเมืองรร.วัดประทุมหายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
6นางสาวหทัยชนก รสหอมวัดสามัคคีศรัทธารามรร.บ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
7นางจุไรรัตน์ ศรีสุขวัดปัจจันตารามรร.วัดหัวเวียง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
8นายชัยวัฒน์ ศรีชัยวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)รร.บ้านแม่ลิด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
9นางสาวนัตยา สาลาสุตาวัดบางหญ้าแพรกรร.ชุมชน สพป.เลย เขต 1
10นางสาวณัฐชยา วงค์นนพรมวัดป้อมวิเชียรโชติการามรร.บ้านหนองหอยคำอ้อม สพป.นครพนม เขต 1
11นายนิติวัฒน์ ปกติวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)รร.บ้านพระเสาร์ สพป.ยโสธร เขต 1
12นางสาวณัฐดาพร วิริยะอ่องศรีบ้านคลองกระทุ่มแบนรร.เรืองทองสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
13นางสาวโบปนัดดา สีทำมาบ้านปลายคลองน้อยรร.บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป.มหาสารคาม เขต 1
14นางสาววราพร โหสิลาบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคารรร.บ้านหนองแหน สพป.มหาสารคาม เขต 3
15นางรุนี ทวีผลบ้านดอนไก่ดีรร.บ้านขนาดมอญ สพป.สุรินทร์ เขต 3
16นางกนกพร สีเขียววัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)รร.นามลวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
17นางสาวอัญชลี ศรีรุ่งเรืองวัดราษฎร์รังสรรค์รร.อนุบาลปากท่อ สพป.ราชบุรี เขต 1
18นางสาวมลฤดี เกิดมีวัดบางหญ้าแพรกรร.กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8
19นางสาวชนามาศ แผลงเดชาวัดโพธิ์แจ้รร.อนุบาลดำเนินสะดวก สพป.ราชบุรี เขต 2
20นางสาวขนิษฐา สุขธูปวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)รร.วัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
21นายณัฐพงศ์ สุยราวัดสามัคคีศรัทธารามรร.บ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1
22นายอภิรักษ์ สินนะโรเอกชัยรร.อนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
23นางวิลนารัตน์ ถมมาลีบ้านบางนํ้าจืดรร.รัตนโกสินทร์ 2 สพป.อุทัยธานี เขต 2
24นายวีระพล เหล็กดีวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)รร.สมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10
25นางสาวมณีรัตน์ ปรางค์ทองบ้านหนองหาดใหญ่รร.วัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10
26นายปองพล ชาติชัยหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์รร.วัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10
27นางสาววรรณา นิ่มนวลบ้านบางปิ้งรร.สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10
28นางสาวนพมณี สุมาลัยบ้านดอนไก่ดีรร.บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป.ขอนแก่น เขต 5
29นางน้ำทิพย์ ประกอบเพ็ชรบ้านคลองแครร.วัดจันเสน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
30นางสาวจิตติมา เต็มคอนวัดบางกระเจ้าลาออกจากราชการ