รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนายปัญจพล แสงคำไพ   
101วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )นายวิโชติภัทร์ ศศิธรชินศักดิ์ 034851128 
102วัดนาขวางนางมนทกานติ ล้วนประเสริฐ 034851140 
104วัดราษฎร์รังสรรค์นายชาตรี ม่วงใหม่ 034823448 
105วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)นายปราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา 034864262 
106วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)นายประการณ์ จันพุฒ 034451291 
107บ้านสันดาบนางศศิธร บุตรเมือง 034440527 
108บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95นายณัฐพงศ์ เลิศชีวะ 034450663 
109สหกรณ์นิคมเกลือนายวิเชษฐ์ เสือภูมี 034869733 
110วัดน่วมกานนท์นายสนอง สุภาสัย 034869014 
111วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง)นายวีระยุทธ ครรชิตชัยวาร   
112วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว 034497036 
113หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์นางสาวสุนันทา จาดี 034424868 
114วัดใหญ่จอมปราสาทนางสาวนริสรา พ่วงกองนะ 034497531 
115บ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)นางสาวศิริลักษณ์ แสงเพ็ชร 034880166 
116วัดศรีเมืองนายนุกูล ปานมัจฉา 034831150 
117บ้านยกกระบัตรนางสาวสมพิศ กอบจิตติ 034462146 
118วัดคลองครุนายธนวุฒิ นนยะโส 034423016 
119บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)  0868952178 
120วัดปัจจันตารามนายสงคราม ทีน้ำคำ   
121วัดราษฎร์ธรรมารามนายอัศวเดช ชาติรัมย์ 0914130770 
122วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)นายศักดาวุฒิ พิมพะปะตัง 034466624 
123บ้านบางปิ้งนางสาวรัติยา กาหลง 034466000 
124เทพนรรัตน์ (อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ)นางสาวสุกัญญา จาดี 034834410 
125วัดเจริญสุขารามนางอโนมา อ่อนส้มกิจ 034822815 
126บ้านชายทะเลบางกระเจ้านายพงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล 034450139 
127วัดบางกระเจ้านางสาวชนกฐิยะพร คำภูเวียงทิศ 034845129 
128วัดวิสุทธาราม    
129บ้านคลองซื่อนางกัญญ์ณิชา ทองงาม 0616697619 
130เมืองสมุทรสาคร  034839040 
131วัดบางพลี(หงษ์ร่วมราษฎร์รังสรรค์)  034410832 
132วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)  034884040 
133วัดเกตุมดีศรีวรารามนางสาวอนุสรา คุ้มสมบัติ 034839039 
134บ้านหนองหาดใหญ่นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล 034446400 
135บ้านบางนํ้าจืดนางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาคร 034812092 
136วัดโพธิ์แจ้ว่าที่ร้อยตรีกฤตนัน ศิรพึ่งเงิน 034823712 
137วัดสามัคคีศรัทธารามนางสาวสายรุ่ง พุทธา 034435114 
138วัดศรีสุทธารามนายขวัญชัย เปรียบยิ่ง 034435494 
139วัดบางหญ้าแพรกนางสาวณัฐกาญจน์ นุชประเสริฐ 034497788 
140สมุทรมณีรัตน์นางสุมาภรณ์ ดันงา 034887602 
141วัดบางปลานายอภิวัฒ บุญภมร 034830144 
142บ้านอ้อมโรงหีบนางอรอุมา แจ่มเจ็ดริ้ว 034883320 
143วัดพันธุวงษ์  034879101 
144วัดศิริมงคลนายเกียรติกูล เหล่ากอดี 034880140 
145วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)  034433114 
146วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)นางสาวสมถวิล ศรีอ่อน 034839041 
147วัดใต้บ้านบ่อว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์ เริงชัยภ 034410343 
148วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)นายศิริชัย พุ่มพันธุ์ 034884047 
149วัดกระซ้าขาวนายสุรัตชัย บุบผาดี 034450279 
150สหกรณ์กสิกรรมชายทะเลนางสุพัตรา นาวิก 034478389 
151บ้านโคกนายอำนาจ เณรรักษา 034871635 
152วัดบ้านไร่(ประชานุกูล)นางสาวชนกานต์ แสงงาม 034872275 
153เอกชัยนางสาวมะลิ คงสกุล 034411789 
154วัดป้อมวิเชียรโชติการามนายประสิทธิ์ กานดา 034411319 
155อนุบาลสมุทรสาครนายวุฒิชัย สุริยะสุนทร 034411827 
201บ้านคลองกระทุ่มแบนนายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร 034472954 
202วัดราษฎร์บํารุงนายสุดเขต โชคชัย 034474039 
203บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคารนายเข็มเพชร ศรีชนะ 034476401 
204วัดสุวรรณรัตนารามนายไกรสร มีชูพร 034476259 
205บ้านดอนไก่ดีนายเกษม เสือสีนวล 034447641 
206วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ)นายชัชวาล เปลี่ยนขำ 024201691 
207วัดนางสาวนางสาวพรรณี ใจเพิ่ม 034472669 
208บ้านท้องคุ้งนายนครินทร์ แสบงบาล 034447193 
209บ้านปลายคลองน้อยนายไพบูรณ์ อ่อนสนิท 034460962 
210วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)นางสิริรัชต์ แก้วงาม 034471001 
211วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)นายไฉน เพลาด 034474636 
212วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)นายไพรัช ลิ้มวิไล 034499383 
213วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)นางสมิทธรา จ้อยชะรัด 034866087 
214บ้านสวนหลวงนางหยกฟ้า พัฒนเจริญ 024207022 
215วัดใหม่หนองพะองนางรัชนีพร บุญศักดิ์ 024206860 
216วัดหนองนกไข่นางสาวอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี 034499384 
217วังนกไข่นายราชัน ขวัญสวัสดิ์ 034499385 
218บ้านคลองแคนางวรรณกร ทวีแก้ว 024291247 
219วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)นายวิชัย อ้นมณี 024201592 
301วัดชัยมงคลนายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน 034880540 
302วัดคลองตันราษฎร์บํารุงนายดิษฐวัฒน์ ธนกรเต็มมูล 034882122 
303บ้านคลองตันนางเกษฎาพร วีระกุล 034307262 
304บ้านรางสายบัวนางสัญญารักษ์ ละม้ายสกุล 034484477 
305วัดเจ็ดริ้วนางสาวสมมาทย์ เกาเล็ก 034853104 
306วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์นายอุดม ละม้ายสกุล 034881621 
307ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)นายชวลิต กรเพชร 034481464 
308วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์ 034855054 
309ทํานบแพ้วนางสาวศิริวรรณ จันทร์กระจ่าง   
310วัดโรงเข้นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ์ 0917399379 
311หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์นางสาวชมพูนุช ฉิมมณี 034467889 
312วัดธรรมโชตินายชูศักดิ์ ทองสาสุข 034856387 
313บ้านโรงเข้นางสาวปิยพร อินทรักษ์ 034710723 
314วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์)นายไพศาล น้อยสุพรรณ์ 034443083 
315บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)  034443220 
316บ้านคลองสําโรงนายธวัชชัย พลนิกาย 0814744680 
317วัดดอนโฆสิตารามนายประมูล พิลาวร 034881559 
318วัดหนองบัวนายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์ 034866218 
319บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)นายณัฐกฤษ จันทร์คณา 034481488 
320วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)นายสุไกรฤกษ์ ลัดกรูด 034480015 
321วัดกระโจมทองนายคงศักดิ์ ชุนถนอม 034440791 
322วัดหลักสองราษฎร์บํารุงนายณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนะกุล 034491370 
323อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์ 034481028 
324บ้านวังจรเข้นางภิญญาพัชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 034406399 
325วัดราษฎร์ศรัทธากะยารามนายถวิล แซ่ตั้ง 034481452 
326บ้านเจริญสุขนางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ 0818774557 
327ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯนายกษิดิ์เดช พรมทอง 034883092 
328วัดธัญญารามราษฎร์บํารุงนายสราวุฒิ บัวกลีบ 034443100 
329บ้านคลองหลวงนางนิรณรา เนตรศิริ 034410905